Hoàng Minh Traco

Địa chỉ: Số 233 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
0987.183.148